4+
سال تجربه

مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی
آیین سلاله

پیش از ازدواج / زوج درمانی

پیش از ازدواج

زوج درمانی

بازی درمانی

ویژه کودکان

بازی درمانی

توسعه فردی

توسعه فردی

روانکاوی

خانواده

خانواده

ارتباط بین اعضاء

کارگاه ها

مشاهده کارگاه های برگزار شده

مشاهده

درخواست همکاری

جهت همکاری شما دعوت بعمل می آید

مشاهده

آمار

آیین سلاله به روایت آمار

100+ساعت کارگاه
7022+ساعت جلسه مشاوره
2K+مراجعه کننده